Prof. dr sc. med. Ivanko Bojić

Prof. dr  Ivanko Bojić je doktor medicine, specijalista za infektivne bolesti, profesor i doktor medicinskih nauka. Gimnaziju je završio u Loznici. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a specijalizaciju iz infektivnih bolesti je završio na Medicinskom fakultetu i Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Doktorsku disertaciju iz oblasti imunologije u infekcijama respiratornog sistema odbranio  je na Vojnomedicinskoj akademiji.

Bio je na usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama u Vašingtonu i Frederiku [Walter Reed Medical Center i US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID)]  iz oblasti hemoragijskih groznica i imunopatologije u infektivnim bolestima. U karijeri je prešao put od lekara opšte prakse do lekara specijaliste za infektivne bolesti, načelnika odeljenja i načelnika Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije.

Autor je i koatuor  150 stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u zemlji i inostranstvu. U najvećem broju radova obrađeni su problemi iz kliničke imunologije i imunopatologije zapaljenjskog procesa u mnogim infektivnim bolestima, a posebno u zapaljenjskim bolestima jetre izazvanih virusima, respiratornim bolestima, lajmskoj i drugim bolestima čiji se uzročnici prenose ubodom krpelja. Napisao je više stručnih knjiga:  dve o Lajmskoj bolesti, jednu o Lajmskoj bolesti i drugim bolestima čiji se uzročnici prenose ubodom krpelja,  knjigu o Infektivnim bolestima u biološkom ratu i bioterorizmu i knjigu posvećenu 90-godišnjici  rada Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije.

Aktivan je član više stručnih udruženja Srpskog lekarskog  društva, a poseban doprinos daje radu  Infektološke i Hepatološke sekcije Srpskog lekarskog društva. Član je Uređivačkog odbora časopisa Acta Infectologica Yugoslavica.

Predavač je na katedri za infektologiju na Vojnomedicinskoj akademiji i po pozivu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stručnim udruženjima. Redovni  je profesor  za predmet infektivne bolesti Medicinske akademije – US Medical School, Medicinskog fakulteta i Visoke zdravstveno-sanitarne škole strukovnih studija „Visan“.  Član je Međunarodnog udruženja za lajmsku i njoj pridružene bolesti (International Lyme Association Diseases Society – ILADS) u Betezdi, SAD. Bio je član Ekspertskog tima za zaštitu od infektivnih bolesti pri Saveznom ministarstvu za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SRJ, član Komisije za registraciju lekova pri istom ministrastvu, predsednik  Tima za antibiotsku terapiju i profilaksu i Komisije za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Vojnomedicinskoj akademiji. 

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne