Prof. dr sc. med. Miloje Preradović

Prof. Preradović završio je medicinski fakultet u Beogradu 1967. godine.  Specijalizaciju iz neurospihijatrije završio je u Vojnomedicinskoj akademiji  1977. godine. Od tada je sve do penzionisanja bio zaposlen u Klinici za psihijatriju VMA pri čemu je dugi niz godina (1996 do 2003) bio na poziciji načelnika ove klinike.

Doktorsku tezu iz oblasti medikamentoznog lečenja šizofrenije odbranio je 1986. godine u VMA. U zvanje redovnog profesora na Katedri psihijatrije u VMA izabran je 2001. godine. Više godina je bio Šef katedre za psihijatriju VMA i predsednik ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz psihijatrije te predavač sudske psihijatrije u VMA i Policijskoj akademiji. Bio je mentor u više magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Stručno se usavršavao u Psihijatrijskoj klinici Sovjetske armije u lenjigradu, Institutu za mentalno zdravlje u Ljubljani, Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, a takođe je završio i Grupni magisterijum iz psihoterapije pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Prof. Preradović je napisao četiri knjige iz oblasti psihijatrije i publikovao 96 stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Član je Psihijatrijske sekcije SLD i član Predsedništva Udruženja psihijatara Srbije. Učestovao je u organizaciji više značajnih stručnih skupova uključujući i Svetski kongres iz rehabilitacije u psihijatriji.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne