Prof. dr Dejan Orlić

Prof. dr Dejan Orlić, rođen 1966. u Beogradu, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogardu 1992., sa prosečnom ocenom 9.64. Tokom studija bio demonstartor na katedrama za histologiju i biohemiju. Izlagao studentski rad o metodama izolacije endotelnih ćelija krvno-moždane barijere 1991. u Sarajevu, mentor Prof dr Bogdan Đuričić. Opšti lekarski staž za Klinički centar Srbije završio 1993. Volontirao u koronarnoj jedinici Urgentnog centra.

Stalno zaposlen na Klinici za kardiologiju od 1994., do 1998. na Urgentnoj kardiologiji kod Prof dr Dejana Boškovića, a od 1999. u sali za kateterizacije srca kod Prof dr Miodraga Ostojića, gde i danas radi. Specijalista interne medicine od 1998. Kardiolog na Institutu za medicinu rada 1998-1999. Magistrirao na prognostičkom značaju neelektrokardiografskih parametara testa fizičkim opterećenjem nakon perkutane koronarne intervencije, 2008. Od tada se rutinski računaju Duke skor, indeks hronotropne inkompetencije i oporavak srčane frekvence u Kabinetu za ergometriju, KCS. Izabran za asostenta na katedri za Internu medicinu 2008. Doktorirao na fizioloskoj proceni efikasnosti aspiracije tromba pomoću indeksa mikrocirkulatorne rezistencije kod bolesnika sa infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom, 2014. Docent na katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2015. Usavršavao se kod Dr Antonija Kolomba 2002-2003., u Milanu na EMO Centro Cuore, i 2008. u OLV Kardiovaskularnom centru u Alstu, kod Dr Bernarda de Brujna i Dr Jozefa Bartuneka.

Autor ili koautor je u 36 radova, objavljenih u vodećim kardiološkim časopisima u svetu, koji su citirani preko 1300 puta. Više puta, od 2002. godine, izlagao na najvažnijm kardioloskim sastancima i kongresima, kao sto su American Heart Association, American College of Cardiology, European Society of cardiology, Paris course on revascularization i Joint interventional meeting. Autor ili koautor u preko 500 apstrakata u zemlji i insotranstvu.

Bavi se medikamentoznim i perkutanim lečenjem kompleksnih suženja na srčanim arterijama, kod bolesnika sa stabilnom ili nestabilnom formom ishemijske bolesti srca. Primenjuje sofisticirane invazivne dijagnostičke metode kao sto su frakciona rezerva protoka, intravaskularni ultrazvuk i optička koherentna tomografija. U Srbiji je započeo i uspostavio kao standardnu metodu rotacionu aterektomiju koja se primenjuje kod veoma kalcifikovanih koronarnih lezija.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne