Prof. dr sci. med. Nenad Ratković

Doc dr Nenad Ratković je završio medicinski fakultet 1986. godine. Specijalizaciju iz interne medicine na VMA 1997. god., a subspecijalizaciju iz oblasti kardiologuije 2005. god., takođe na VMA.

Magistraska rad pod nazivom „Pojačan inflamatorni odgovor kod bolesnika sa prvim infarktom miokarda i nesignifikantnom stenozom infarktne arterije“ je odbranio na VMA 2001. godine.

Doktorsku disertaciju „Prognostički značaj određivanjakoncentracije solubilnog CD 40 liganda, solubilnog IL-2 receptora i IL-1 beta u perifernoj krvi kod bolesnika sa perkutanom koronarnom intervencijom“ je odbranio 2010. godine na Vojnomedicinskoj akademijie.

Do 2017. godine je radio u koronarnoj jedinici Klinike za urgentnu medicinu VMA, gde je bio Načenik odeljenja urgentne kardiologije, a od 2017. god. je Načlenik Grupe internih klinika VMA.

U kliničkom radu bavi se ishemijskom bolesti srca, srčanom slabošću, aritmijama...

Docent je na Medicinskom fakultetu VMA.

Član je Upravnog odbora Koronarnih jedinica Srbije, aktivan je u Srpskom lekarskom društvu, kao i Udruženju kardiologa Srbije.

Član je ESC (Evropsko udruženja kardiologa), ACCA (Evropsko udruženje koronarnih jedinica).

Autor je i koautor više od 50 radova objavljenih u domaćim i stranim stručnim časopisima.

Rukovodilac razvojnog projekta - Primarna prevencija ishemijske bolesti srca profesionalnih vojnih lica i vojnih službenika u Republici Srbiji (utvrđivanje modifikovanog skor rizika na osnovu postojećih evropskih smernica i SCOR algoritma za izračunavanje ukupnog rizika za kardiovaskularne bolesti).

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne