Dr sci. med. Igor Đurišić

Dr Igor Đurišić je rođen 12.09.1974. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu (X beogradsku gimnaziju „Mihajlo Pupin“).

Zvanje doktora medicine stekao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Specijalistički ispit iz opšte hirugije položio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine, odličnom ocenom.

Zaposlen je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu kao specijalista opšte hirurgije i trenutno se nalazi na mestu šefa Odseka za abdominalnu hirurgiju i sarkome.

Bavi se hirurškim lečenjem raka štitaste žlezde, raka dojke, melanoma, sarkoma, metastatske bolesti jetre, raka debelog creva, izolovanom perfuzijom ekstremiteta i jetre (ILP) kod melanoma, sarkoma i raka debelog creva, hipertermičkom intraperitonealnom hemioterapijom (HIPEC) i citoreduktivnom hirurgijom kod uznapredovalih karcinoma debelog creva i karcinoma jajnika; ALPPS (Associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy) procedurom koja podrazumeva resekciju jetre u dva vremena sa prethodnim ligiranjem portne vene i posledičnom hipertrofijom preostalog tkiva jetre.

Stručno usavršavanje iz ILP i HIPEC obavio je na Nacionalnom Institutu za kancer u Milanu, Italija, 2012. godine, a iz minimalno invazivne i endoskopske hirurgije usavršavao se u Centru za onkologiju, endokrinologiju i minimalno invazivnu hirurgiju u Novom Ulmu, Nemačka, 2015 godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Korišćenje metilen plavog kao jedinog kontrasta za određivanje statusa limfnih čvorova pazušne jame kod minimalno invazivnog raka dojke“ odbranio je u decembru 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, smer klinička i eksperimentalna hirurgija.

Usmeni ispit iz uže specijalizacije iz Onkologije položio je jula 2017. godine.

Učestovao je kao koautor u izradi monografije “Rak dojke” prof. dr Radana Džodića, kao i monografijae „Izolovana perfuzija kao regionalna terapija maligniteta“ i „Tumori peritoneuma“ doc. dr Srđana Nikolića.

Učestvovao je na različitim domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima kao slušalac i kao usmeni izlagač. Od 2014. do 2015. godine učestvovao je na projektu “A prospective, single-blind, randomized, phase III study to evaluate the safety and efficacy of fibrin sealant grifols (FS Grifols) as an adjunct to hemostasis during parenchymous tissue open surgeries”, finansiran od strane sponzora Grifols.

Kao glavni istraživač vodio je kliničku studiju “A controlled, randomized, double blind, phase II study to evaluate efficacy and safety of topical PeproStat in intraoperative surgical haemostasis”, sponzorisan od strane Haemostatix Ltd., BioCity Nottingham, NG 1 1GF, UK, 2017. godine. Autor je ili koautor većeg broja radova objavljenih u celini u domaćim i internacionalnim časopisima. Član je ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga) i UOHS (Udruženje onkoloških hirurga Srbije).

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne