Dr sc. med. Tamara K. Jemcov

Tamara K  Jemcov., rođena je u Beogradu 1968 god.

Medicinski fakultet je upisala 1986 godine  a diplomirala 1992 god.

Od 1992 godine radi u  Nefrološkoj klinici Kliničkog centra Srbije  u početku kao volonter a kasnije kao stalno zaposlena gde je završila specijalizaciju iz interne medicine, užu specijalizaciju iz nefrologije, poslediplomske studije iz endokrinologije i gde završava izradu svoje doktorske teze. Dr.Jemcov vec duži niz godina radi na Odeljenju hemodijalize. Njeno uže interesovanje su vaskularni pristupi, priprema bolesnika za hronični program hemodijalize, planiranje i izrada vaskularnog pristupa kao i dijagnostika  komplikacija i problema vezanih za funkcionisanje vaskularnog pristupa .

Specijalizacija iz Interne medicine 1993 – 1997, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet. Specijalistički ispit: 01.07.1997

Uža specijalizacija iz nefrologije 2000 – 2003, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet. Specijalizacija obavljena u Klinici za nefrologiju, Klinički centar Srbije. Naziv rada iz uže specijalizacije: “Kardiovaskularni status i homocisteinemija u bolesnika lečenih ponavljanim hemodijalizama.” Rad odbranjen 10.06.2003.

Poslediplomske studije iz endokrinologije, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet. Magistarska teza pod nazivom “Eritropoeza nakon paratiroidektomije kod bolesnika lečenih hemodijalizom” odbranjena 28.03.2006.

24.12.2009. odobrena izrada doktorske disertacije pod nazivom “Korelacija fizioloških, biohemijskih i morfoloških parametara i ishoda nativnih arteriovenskih fistula za hemodijalizu.” Teza je odbranjena 2013. godine.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

Od 2003.godine obavlja Color doppler ultrazvučne (CDU) preglede krvnih sudova i arteriovenskih fistula bubrežnih bolesnika. Zahvaljujući tom angažovanju ova dijagnostička metoda zaživela je kako u Kliničkom centru Srbije tako i u drugim kliničko-bolničkim centrima. CDU pregled krvnih sudova sada je obavezan pre svakog kreiranja vaskularnog pristupa, što je u skladu sa preporukama Evropskog udruženja za vaskularne pristupe.

Napravila Registar za vaskularne pristupe hemodijaliznih bolesnika u Srbiji. Svrha ovog registra je prikupljanje podataka o broju i vrstama vaskularnih pristupa. Trenutno radi na njegovoj implementaciji u centrima za hemodijalizu na teritoriji Republike Srbije.

Napravila plan škole, kursa kontinuirane medicinske edukacije sa teoretskom i praktičnom edukacijom za nefrologe, radiologe i vaskularne hirurge, pod nazivom “Color doppler ultrazvucni pregled krvnih sudova i vaskularnih pristupa za hemodijalizu – priprema, kreiranje i praćenje vaskularnih pristupa za hemodijalizu.” Planirano je da se edukacija održava u Kliničkom centru Srbije. U toku je akreditacija ovog programa.

Od 2008. godine obavlja poslove koordinatora izmedju Klinike za nefrologiju i Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u pogledu izrade vaskularnih pristupa za hemodijalizu.

Od 2003 godine obavlja ultrasonografske preglede abdomena sa osvrtom na urotrakt

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA:

  • Član Srpskog lekarskog društva;
  • Član Lekarske komore Srbije;
  • Član Internacionalnog udruženja nefrologa;
  • Član Evropskog udruženja za vaskularne pristupe (VAS society)
Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne