Prof. dr sc. med. Đoko Maksić

Prof. dr Đoko Maksić Medicinski fakultet završio je u Sarajevu 1982. godine sa odličnom ocenom, a specijalizaciju iz interne medicine završio je u Vojnomedicinskoj akademiji sa odličnim uspehom 1988. godine. Poslediplomske studije oblika uže specijalizacije iz nefrologije zavrsio je 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom i tom prilikom odbranio subspecijalistički rad pod naslovom “Kliničke i morfološke karakteristike IgA nefropatije”.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Korelacija urinarnih i serumskih koncentracija inflamatornih citokina sa kliničko-laboratorijskim i patohistološkim karakteristikama kod bolesnika sa IgA nefropatijom”, odbranio je 1996. godine u Vojnomedicinskoj akademiji.

Sve vreme radi u Klinici za nefrologiju VMA gde se trenutno nalazi na poziciji Zamenika načelnika Klinike za nefrologiju, a deo vremena proveo je i na visokim rukovodećim pozicijama u ovoj eminentnoj ustanovi. Profesor je interne medicine na Visokoj školi VMA i Koordinator za transplantaciju organa.

Do sada je objavio 85 radova u domaćim i inostranim časopisima, pet radova štampani su kao poglavlja u domaćim knjigama, a autor je i monografije Peritoneumska dijaliza - priručnik za bolesnike,medicinske tehničare i lekare. Sa prof. dr V. Nešic uredio je priručnik “Metode implantacije katetera za peritoneumsku dijalizu”.

Stručna usavršavanja iz oblasti peritoneumske dijalize obavio je u Univerzitetskoj internoj klinici u Homburgu Saar, UCLA- University of California, LA i Harvard Medical School u Bostonu.

Član je SLD, LKS i Evropskog udruženja nefrologa.

Govori engleski jezik, oženjen je i otac je dvoje dece.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne