Prof. dr sc. med. Milorad Pavlović

Rođen u Beogradu 1948. godine, gde je završio osnovno i gimnazijsko školovanje. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1973. godine sa prosečnom ocenom 9,45. U Klinici za infektivne bolesti u Beogradu radi od 1975. godine, od 1994. godine na mestu načelinika odeljenja.

Specijalizaciju iz interne medicine završio 1981. godine, a iz infektologije 1984. godine, obe na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju odbranio 1991. godine iz oblasti bakterijskog meningitisa; 1984. godine izabran u zvanje asistenta na Katedri za infektivne bolesti Medicinkog fakuleteta u Beogradu, a u zvanje redovnog profesora na istoj Katedri 2001. godine. Od početka boravka u Klinici objavio 310 stručnih publikacija od kojih 32 u časopisima sa “imapct factorom“, a više od 40 u različitim stranim publikacijama; održao 60 predavanja po pozivu u zemlji i na inostranim medicinskim skupovima.

Glavne oblasti stručnog rada su infekcije nervnog sisitema, antimikrobna (antibiotska i antiparazitska) terapija, imporotovane tropske bolesti i febrilnost nejasnog porekla, te su za ove oblasti vezane i tematike publikovanih radova.

Višekrtano stručno usavršanje u Nemačkoj (Berlin, Hamburg) kao i posete eminentnim medicinskim centrima Evrope i SAD. Govori nemački i engleski jezik. U tri mandata član Republičke komsije za zarazne bolesti Republike Srbije, 4 godine predsednik. Deset godina član redakcionog odbora Srpskog arhiva (do 2011. god), osam godina član Redakcionog odbora Acta Clinica Kliničkog centra Srbije, gde je kao i u Srpskom arhivu, Vojnosanitetskom pregledu i International Journal of Clinical Practice stalni recenzent.

Deset godina glavni urednik Acta Infectologica Jugoslavica.

Osam godina bio član Saveta medicinskog fakulteta u Beogradu, četiri godine šef Katedre za infektivne bolesti Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Učesnik veća broja istraživačkih projekta finansiranih od Republičke zajednice nauka, od kojih je jedan vezan za parazitske infekcije.

Oženjen otac jednog sina, diplomiranog farmaceuta.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne