Prof. dr sc. med. Zorica Stević

Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1977/78 godine i završila 1983. Od 1985. godine zaposlena u Klinici za neurologiju KCS u Beogradu. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila 1991. Od tada radi na odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine. Od maja 2012 rukovodilac je Centra za polineuropatije Neurološke klinike KCS.

Najuže polje rada čine bolesnici sa amiotorfičnom lateralnom sklerozom i ostalim bolesti motornog neurona, svim oblicima neruopatija ,ostalim neuromišićnim bolestima kao i bolesti kičmene moždine..

Zvanje magistra medicinskih nauka stekla je1988. sa temom “Endokrinološka evaluacija bolesnika sa miotoničnom distrofijom” a zvanje doktora medicinskih nauka stekla je1991. sa temom “ Dinamsko ispitivanje funkcije hipotalamus-hipofizne osovine u bolesnika sa Parkinsonovom bolešću.

U zvanje redovnog profesora izabrana je 2015. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je svih domaćih društava lekara i neurologa kao i brojnih evropskih i svetskih grupa i udruženja koji se bave istraživanjima ALS i bolestima perifernog nervnog sistema . Osnivač je Srpskog udruženja za bolesti motoneurona, 1997., koje od kada je osnovano pruža pomoć obolelima od ALS i drugih bolesti motoneurona. Autor je više brošura namenjenih pacijentkima sa bolestima motoneurona . Od 2005-2008 godine bila je jedan je od direktora Internacionalne Alijanse društava za pomoć obolelima od ALS i drugih bolesti motoneurona.

Osnivač je i predsednik Srpskog Udruženja za periferni nervni sistem (SUPNS) koje je osnovano juna 2012., kao deo Društva neurologa Srbije sa osnovnom idejom da se unapredi dijagnostika i lečenje bolesti perifernog nervnog sistema.

U periodu od 1.12.1994 do danas bila ie rukovodilac i saradnik u više naučnih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije. Trenutno je saradnik u dva domaća naučna projekta.

Autor je preko 350 publikacije od kojih je 130 u celini štampano u vodećim svetskim naučnim u časopisima JCR grupe. Urednik je knjige o savremenom konceptu dijagnostike i lečenja neuropatija i učetvovala je u pisanju više poglavlja u domaćim i inostranim monografijama.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne